Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenía

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je drobne s.r.o. IČO 46765166 so sídlom na Moravská 7, Bratislava 83103, ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Moravská 7, Bratislava, 83103

email: info@drobnestore.sk

telefón: 00421 918 398 365

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 00421 918 398 365

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, alebo po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Cookies

Používame „cookies“, rovnako ako iné weby, za účelom zbierania informácií. Youstice môže nastaviť cookies pre Váš webový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku alebo pri Vašom využívaní služieb a produktov Youstice.

„Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na Vašom počítači a identifikuje Váš prehliadač počas Vašej práce na príslušnej webovej stránke. „Cookies“ môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa. Web môže nastaviť „cookie“ pre konkrétneho užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup web stránky ku „cookies“ tejto webstránky, nie ku „cookies“ z iných web stránok.

Používame rôzne typy „cookies“:

 1. Nevyhnutné: „striktne nevyhnutné cookies“: Určité „cookies“ sú nevyhnutné pre Vaše využívanie našej webstránky a sú prítomné vždy, keď používate náš web. Neobsahujú žiadne osobné údaje.
 2. Skúsenosť so stránkou: „funkčné cookies“: Funkčné „cookies“ umožňujú našej stránke pamätať si Váš výber a Vaše osobné parametre, aby Vám mohli navrhovať personalizované funkcie počas Vášho používania našej stránky.
 3. Výkon a prevádzka: „analytické cookies“: Analytické „cookies“ umožňujú rozpoznávanie návštevníkov našej stránky a všeobecným a anonymizovaným spôsobom merajú informácie o používateľoch, ako napríklad frekvencia návštev podstránok, dĺžka návštev atď. Umožňujú nám zlepšovať našu webstránku.

Prečo používame „cookies“? Cookies inšťalované na Youstice sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby. Keď prehľadávate našu webstránku a využívate našu aplikáciu, „cookies“ sa budú inštalovať a sprístupňovať, aby nám pomohli analyzovať Vašu používateľskú skúsenosť a prenos dát na našej webstránke. Máte možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním Vášho prehliadača tak, ako je to opísané nižšie.

Ako môžete spravovať svoje „cookies“? Na spravovanie svojich „cookies“ máte niekoľko možností. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby pri pôvodných nastaveniach akceptovala „cookies“, ale môžete sa rozhodnúť systematicky prijímať alebo odmietať všetky „cookies“ alebo iba „cookies“ od určitých vydavateľov. Taktiež si môžete svojch prehliadač nastaviť tak, aby predtým, ako prebehne ich inštalácia, prijímal alebo odmietal „cookies“ prípad od prípadu. Rovnako si môžete pravidelne vymazávať „cookies“ zo svojho koncového zariadenia pomocou prehliadača. Nezabudnite si nastaviť všetky prehliadače na všetkých Vašich koncových zariadeniach (tablety, smartfóny, počítače).

Každý prehliadač má svoj vlastný spôsob spravovania „cookies“ a ich nastavení. Konfigurácia jednotlivých prehliadačov je opísaná v ich menu, v časti Pomoc, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia „cookies“. Napríklad:

 • pre Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • pre Safari™: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=sk_SK&locale=en_US
 • pre Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
 • pre Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • pre Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Napriek tomu vezmite, prosím, na vedomie, že ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môžete tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastaicm stránky, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Zároveň vezmite, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodnete odmietnuť „cookies“, na Vašom zariadení sa nainštaluje „odmietavá cookie“. Ak túto „cookie“ pre odmietnutie odstránite, nebude ďalej možné zistiť, že ste túto „cookie“ chceli mať nainštalovanú. Podobne, ak sa rozhodnete prijímať „cookies“, do Vášho zariadenia sa nainštaluje „prijímacia cookie“. Z týchto dôvodov by ste nemali vymazávať odmitavé a prijímajúce„cookies“.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce Podmienky ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Späť do obchodu